Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

dovoluji si Vás jménem organizátorů srdečně pozvat na 36. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí a současně i na 38. Teisingerův den průmyslové toxikologie, 45. Benův den fyziologie práce a psychofyziologie práce a 42. Lukášův den průmyslové neurologie a neurotoxikologie. Kongres se bude konat v Plzni, v hotelu Vienna House Easy Pilsen ve dnech 24.–25. října 2023


Pod mottem „Pracovní lékařství a prevence nemocí“ kongres usnadní mezioborovou spolupráci a poskytne prostor pro výměnu názorů odborníkům pracovního a všeobecného praktického lékařství, hygieny práce a epidemiologie, pneumologie, alergologie, neurologie, psychologie, toxikologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ergonomie, fyziologie a psychofyziologie práce a dalších příbuzných oborů.

Pracovní lékařství jako unikátní obor s úzkou vazbou na hospodářskou činnost má významnou úlohu v prevenci nemocí a v zajištění ochrany zdraví při práci a musí adekvátně reagovat na veškeré ekonomické a společenské změny.

Odborný program kongresu nabízí hlavní témata: 

 • Pracovnělékařské služby v novém právním rámci

 • Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

 • Pracovní dlouhověkost

 • Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

 • Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

 • Ergonomie a fyziologie práce

 • Nemoci z povolání a pracovní úrazy

 • Průmyslová neurologie a neurotoxikologie

 • Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

 • Nanoprůmysl a nanotechnologie

 • Biomonitoring v pracovním prostředí

 • Práce a mentální zdraví

 • Ošetřovatelství v pracovním lékařství

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání


Struktura kongresu bude členěna do úvodních přehledových přednášek (tzv. keynote lectures) s následnými prezentacemi původních vědeckých prací. Část programu proběhne formou kulatých stolů, diskuzního fóra, workshopů, sekcí pro zdravotní sestry a posterových prezentací.  

Účast na kongresu bude hodnocena kredity ČLK v rámci celoživotního vzdělání. Věříme, že Vás program kongresu zaujme a budeme rovněž rádi, když se stane příjemným prostředím k získávání aktuálních informací a k dalšímu soustavnému vzdělávání v pracovním lékařství a příbuzných oborech. Těšíme se na setkání.


prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda výboru Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

    plzen-foto.jpg